Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Nghị quyết Kỳ họp thứ Hai, Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 26-07-2021

Stt

Nghị quyết Kỳ họp thứ Hai, Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Download File

1

Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong thực hiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

09/NQ-HĐND

2

Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021

10/NQ-HĐND

3

Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

11/NQ-HĐND

4

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng

12/NQ-HĐND

5

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

13/NQ-HĐND

6

Nghị quyết về việc cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022

14/NQ-HĐND

7

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư thị xã Long Mỹ

15/NQ-HĐND

8

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh

16/NQ-HĐND

9

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư thị trấn Ngã Sáu - giai đoạn 2

17/NQ-HĐND

10

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư tại thị trấn Cây Dương

18/NQ-HĐND

11

Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022

19/NQ-HĐND

12

Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2021

20/NQ-HĐND

13

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021

21/NQ-HĐND

14

Nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục (học phí) đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm học 2021 - 2022

09/2021/NQ-HĐND

15

Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên thể thao, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

10/2021/NQ-HĐND

16

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 2)

11/2021/NQ-HĐND

17

Nghị quyết quy định định mức hỗ trợ kinh phí hợp đồng giáo viên, khoán định mức nhân viên các trường mầm non, mẫu giáo, trường phổ thông công lập năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

12/2021/NQ-HĐND

18

Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

13/2021/NQ-HĐND

19

Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức

phụ trách công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị,

địa phương thuộc tỉnh Hậu Giang

14/2021/NQ-HĐND

20

Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND

ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Quy định mức giá dịch vụ giáo dục (học phí) đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

15/2021/NQ-HĐND

21

Sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 3)

16/2021/NQ-HĐND

22

Quy định nội dung chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

17/2021/NQ-HĐND


Danh sách tin tức