Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 28-06-2021

STT

Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Download File

1

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

01/NQ-HĐND

2

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

02/NQ-HĐND

3

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

03/NQ-HĐND

4

Nghị quyết quy định số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

04/NQ-HĐND

5

Nghị quyết vviệc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

05/NQ-HĐND

6

Nghị quyết vviệc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

06/NQ-HĐND

7

Nghị quyết vviệc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

07/NQ-HĐND

8

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

08/NQ-HĐND

9

Nghị quyết việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

13/NQ-HĐND


Danh sách tin tức