Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp giữa năm 2020) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 09-07-2020

STT

NỘI DUNG

Download File

Ghi chú

I

Nội quy và chế độ cho đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 16

Tải về

 

II

Chương trình kỳ họp

Tải về

 

III

Nội dung các Báo cáo chính tại Hội trường

Download File

Ghi chú

1

Báo cáo và Tờ trình về kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 và công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực UBND tỉnh.

1211/TTr-UBND

 

2

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh.

101/BC-HĐND

 

3

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp lần thứ 16 HĐND tỉnh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 của UBMTTQVN tỉnh.

142/BC-MTTQ-BTT

 

4

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tải về

 

5

Báo cáo về việc thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh.

1195/BC-UBND

 

6

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh

35/BC-TA

 

7

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

145/BC-VKS

 

8

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

90/BC-THADS

 

9

Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1174/BC-UBND

 

10

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách, tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

23/BC-HĐND

 

11

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội, tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

08/BC-HĐND

 

12

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

13/BC-HĐND

 

IV

Nội dung các Tờ trình

Download File

 

1

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2020.

1189/TTr-UBND

 

2

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 4).

1188/TTr-UBND

 

3

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 2).

1193/TTr-UBND

 

4

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị thông qua nghị quyết cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

1186/TTr-UBND

 

5

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

1187/TTr-UBND

 

6

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

1182/TTr-UBND

 

7

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

1180/TTr-UBND

 

8

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

1184/TTr-UBND

 

9

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bổ sung Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020 (lần 2).

1190/TTr-UBND

 

10

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

1181/TTr-UBND

 

11

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và mức hỗ trợ đối với người làm việc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang.

1187/TTr-UBND

 

12

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

1175/TTr-UBND

 

13

Tờ trình và dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

99/TTr-HĐND

 

V

Dự thảo các Nghị quyết

Download File

Ghi chú

1

Dự thảo Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 và công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực UBND tỉnh.

Tải về

 

2

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2020.

Tải về

 

3

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 4).

Tải về

 

4

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 2).

Tải về

 

5

Dự thảo Nghị quyết đề nghị thông qua nghị quyết cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Tải về

 

6

Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Tải về

 

7

Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tải về

 

8

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tải về

 

9

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tải về

 

10

Dự thảo Nghị quyết bổ sung Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020 (lần 2).

Tải về

 

11

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tải về

 

12

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và mức hỗ trợ đối với người làm việc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang.

Tải về

 

13

Dự thảo Nghị quyết thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tải về

 

14

Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

Tải về

 

VI

Nội dung các Báo cáo nghiên cứu

Download File

Ghi chú

1

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

22/BC-HĐND

 

2

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

12/BC-HĐND

 

3

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

07/BC-HĐND

 

4

Báo cáo của UBND tỉnh về phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

1222/BC-UBND

 

5

Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

1212/BC-UBND

 

6

Báo cáo của UBND tỉnh về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

1228/BC-UBND

 

7

Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

1213/BC-UBND

 

8

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tổ chức thực hiện các dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C do HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.

1194/BC-UBND

 

    9

Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp tại Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

1201/BC-UBND

 

10

Công văn trả lời ý kiến cử tri trước Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

97/HĐND-TH


Đang online: 1
Hôm nay: 285
Đã truy cập: 63409
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.